GEBRUIKSVOORWAARDEN

LICENTIE EN WEBSITETOEGANG 

TradingHighway.com verleent u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de pagina’s binnen de website en de inhoud die op die pagina’s is opgenomen te bekijken, te bookmarken, te downloaden en af ​​te drukken, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en vertoning. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen, betalen, repareren en onderhouden van alle apparatuur, telefoonlijnen en ander materiaal dat u nodig heeft om toegang te krijgen tot de Website en de pagina’s binnen de Website mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. U mag geen pagina’s, inhoud, gegevens, informatie, software, producten of diensten verkregen via de website wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, posten, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen, tenzij u voorafgaand schriftelijke toestemming van TradingHighway.com heeft verkregen. TradingHighway.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om elk gebruik van de Website te controleren.

De Website is niet beschikbaar/bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 13 jaar. Als u tussen de 13 en 18 jaar oud bent (of tussen de 13 en de wettelijke meerderjarigheid in het land waar u woont), mag u de Website alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn en anderszins te voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden met betrekking tot uw leeftijd.

GEEN AANBEVELINGEN OF ADVIES VERSTREKT

De website mag alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt, aangezien TradingHighway.com niet is geregistreerd als effectenmakelaar of beleggingsadviseur. Geen enkele informatie op de Website is bedoeld als effectenmakelaardij, investerings-, belasting-, boekhoudkundig of juridisch advies, als een aanbod of uitnodiging tot een aanbod om te verkopen of te kopen, of als goedkeuring, aanbeveling of sponsoring van een bedrijf, effect of fonds. 

TradingHighway.com kan en zal de geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, de geschiktheid of winstgevendheid van een bepaalde investering of de potentiële waarde van een investering of informatiebron niet beoordelen, verifiëren of garanderen. U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw eigen beleggingsonderzoek en het nemen van beslissingen en dient advies in te winnen van een gekwalificeerde effectenprofessional voordat u een belegging doet en alle risico’s te onderzoeken en volledig te begrijpen voordat u belegt. TradingHighway.com garandeert op geen enkele manier de solvabiliteit, financiële toestand of wenselijkheid van investeringen van een van de effecten die op de website of een gekoppelde site worden vermeld.

Deze informatie op deze website is niet bedoeld om te worden gebruikt als enige basis voor een investeringsbeslissing en mag ook niet worden opgevat als advies dat is ontworpen om te voldoen aan de investeringsbehoeften van een bepaalde belegger. 

Raadpleeg voor meer informatie en toepasselijke disclaimers de algemene voorwaarden van TradingHighway.com.

REGISTRATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN GEBRUIKERSACCOUNT

Om de Website of bepaalde delen ervan te gebruiken, kan het zijn dat u zich moet registreren voor een gebruikersaccount; in dit geval stemt u ermee in om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, en als een minimumleeftijd vereist is om in aanmerking te komen voor een gebruikersaccount, verbindt u zich ertoe dat u ten minste de vereiste leeftijd hebt. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en dat u verantwoordelijk bent voor alle handelingen en/of nalatigheden die plaatsvinden onder het gezag van uw gebruikersnaam. U stemt ermee in om TradingHighway.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersaccount, gebruikersnaam of wachtwoord. 

Door u aan te melden voor een gebruikersaccount, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief eventuele wijzigingen aangebracht door TradingHighway.com, die van tijd tot tijd worden gepubliceerd. TradingHighway.com behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaamrechten op elk moment, zonder kennisgeving en om welke reden dan ook te beëindigen, te beperken of op te schorten. U gaat ermee akkoord dat TradingHighway.com niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de website.

De Website bevat beoordelingsdiensten of andere forums waarin u of derden beoordelingen kunnen plaatsen van ervaringen over het gebruik van diensten en/of producten of andere inhoud, berichten, materialen, video’s of andere items op de Website (collectieve “Gebruikersdomeinen”) . U bent als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van dergelijke Gebruikersdomeinen en gebruikt deze op eigen risico. Door gebruikersdomeinen te gebruiken, stemt u er uitdrukkelijk mee in om geen van de volgende zaken te posten, uploaden naar, verzenden, distribueren, opslaan, creëren of anderszins publiceren via de site:

Ieder bericht dat gegevens, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video, codes of ander materiaal (“Gebruikersbijdragen”) bevat dat onwettig, lasterlijk, aanstootgevend, obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, onzedelijk, suggestief, intimiderend , bedreigend, inbreuk makend op privacy- of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend, frauduleus of anderszins verwerpelijk is; Gebruikersbijdragen over producten of diensten aangeboden door uw huidige werkgever of door directe concurrenten van uw huidige werkgever; Gebruikersbijdragen die een strafbaar feit zouden vormen, aanmoedigen of instructies zouden geven voor een strafbaar feit, de rechten van een partij zouden schenden, of anderszins aansprakelijkheid zouden creëren of in strijd zouden zijn met lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de voorschriften van de VS Securities and Exchange Commission (SEC) of enige regels van een effectenbeurs; Gebruikersbijdragen die een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij kunnen schenden of misbruiken; Gebruikersbijdragen waarbij u zich voordoet als een persoon of entiteit of anderszins een verkeerde voorstelling geeft van uw band met een persoon of entiteit, inclusief TradingHighway.com; Ongevraagde promoties, politieke campagnes, advertenties, wedstrijden, loterijen of verzoeken; Privé-informatie van een derden; Virussen, gecorrumpeerde gegevens of andere schadelijke, storende of destructieve bestanden; Gebruikersbijdragen die geen verband houden met het onderwerp van de gebruikersruimte(s) waarin een dergelijke gebruikersbijdrage wordt geplaatst; of Gebruikersbijdragen of links naar inhoud die, naar het oordeel van TradingHighway.com, (a) in strijd zijn met de voorgaande subsecties hierin, (b) verwerpelijk zijn, (c) een andere persoon beperken of verhinderen de Gebruikersgebieden of de Website met plezier te gebruiken, of (d) TradingHighway.com of zijn gelieerde ondernemingen of zijn gebruikers bloot kunnen stellen aan enige schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

ANDERE GEKOPPELDE SITES

Met het plaatsen van links naar andere sites garandeert, keurt of onderschrijft TradingHighway.com de informatie of producten die beschikbaar zijn op deze sites niet, noch duidt een link enige associatie met of goedkeuring door de gelinkte site aan TradingHighway.com aan. 

TradingHighway.com beheert of controleert de informatie, producten en/of diensten die op externe sites te vinden zijn niet en is er niet verantwoordelijk voor, tenzij uitdrukkelijk vermeld op een dergelijke externe site. Evenmin vertegenwoordigen of onderschrijven dergelijke links de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie, producten en/of diensten die op of via externe sites worden aangeboden, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, bewijs van eigendoms- of alleenrecht of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico bij uw gebruik van externe sites.

VERKLARING INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle merktekens die op de website verschijnen zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van TradingHighway.com. De handelsmerken van TradingHighway.com mogen niet worden gebruikt op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten of die TradingHighway.com in diskrediet kan brengen of in diskrediet brengt. 

Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audioclips, logo’s, knoppen, afbeeldingen, digitale downloads, gegevenscompilaties, software, pictogrammen, prikborden, chat, html-codes, xml-codes en andere oorspronkelijk Inhoud (gezamenlijk de “Inhoud”) is eigendom van TradingHighway.com of zijn inhoudsleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.

Niets op de website verleent u een licentie of ander recht op het intellectuele eigendom van TradingHighway.com of op het intellectuele eigendom van een derde partij. U mag de gegevens of inhoud op de website niet kopiëren, wijzigen, distribueren, weergeven, reproduceren of opnieuw publiceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TradingHighway.com. 

Elke gebruikersbijdrage, inclusief maar niet beperkt tot servicebeoordelingen, productbeoordelingen, door gebruiker gegenereerde content en financiële gegevens, chats, forumberichten en/of andere dergelijke inhoud die u op de website plaatst, wordt beschouwd als niet- vertrouwelijk en zonder eigendom. Door een gebruikersbijdrage op de website te plaatsen, verleent u TradingHighway.com en zijn gelieerde ondernemingen en serviceproviders, en elk van hun en TradingHighway.com’s licentiehouders of opvolgers, en wijst u een oneindig, royaltyvrij en onherroepelijk recht en licentie om dergelijke Gebruikersbijdragen te reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, distribueren, verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, in sublicentie te geven, er afgeleide werken van te maken, te overdragen en te verkopen. U verklaart en garandeert dat u alle rechten in en op de Gebruikersbijdragen bezit of beheert, inclusief het recht om dergelijke Gebruikersbijdragen in licentie te geven, en dat al uw Gebruikersbijdragen voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden.

DISCLAIMERS

Zie de algemene voorwaarden van TradingHighway.com voor van toepassing zijnde disclaimers, inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen. 

PRIVACYBELEID 

TradingHighway.com doet er alles aan om de privacy van haar gebruikers te beschermen. Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

VRIJWARING

U stemt ermee in TradingHighway.com, haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, managers, werknemers en agenten te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen of uitgaven, inclusief honoraria en kosten van advocaten , voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met uw toegang tot of gebruik van de website, elke gebruikersbijdrage die u plaatst, opslaat of anderszins verzendt in of via de website, uw schending van de rechten van een derde partij, elke schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige schending van de verklaringen, garanties en convenanten die hierin door u zijn gemaakt.

TOEPASSELIJK RECHT

U stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden en alle services die hieronder worden aangeboden, vallen onder en in overeenstemming met de wetgeving van de staat Israël.

DIVERSEN

In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, zal die bepaling (voor zover ongeldig of niet-afdwingbaar) worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoeling van TradingHighway.com te reflecteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de rest van deze gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. 

Het niet aandringen op of afdwingen van een strikte uitvoering van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door TradingHighway.com, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht, en alle dergelijke bepalingen en rechten blijven volledig van kracht. 

U stemt ermee in dat elke claim of rechtsvordering die u heeft met betrekking tot de Website of haar diensten moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan, anders wordt een dergelijke claim of rechtsvordering voor altijd uitgesloten, zonder rekening te houden met eventuele tegenstrijdige wetgeving.  De gebruiksvoorwaarden, samen met het privacybeleid en de algemene voorwaarden, vormen de volledige overeenkomst tussen u en TradingHighway.com met betrekking tot het onderwerp hierin. Bij uw gebruik van de website verklaart en garandeert u hierbij dat u niet hebt vertrouwd op enige andere verklaringen, beloften, verklaringen of garanties van TradingHighway.com, behalve die uitdrukkelijk hierin uiteengezet, samen met het privacybeleid en de algemene openbaarmakingen.